Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Anny Paluch z dnia 21 listopada 2013 r., przesłaną przy piśmie z dnia 29 listopada 2013 r., nr SPS-023-22849/13, w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w oparciu o zarządzenie nr 55/2013/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   1. Zapisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 określają, że lecznictwo uzdrowiskowe jest to zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ww. ustawy naturalnymi surowcami leczniczymi są surowce wydobywane na terenie miejscowości uzdrowiskowych, posiadające specjalne świadectwa potwierdzające ich lecznicze właściwości, wydawane przez uprawnione przez ministra zdrowia jednostki badawcze. Zapisy ustawowe regulują wyłącznie użycie nieprzetworzonych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

   Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przy realizacji świadczeń zdrowotnych wykorzystują istniejące miejscowe kopaliny lecznicze, które warunkowały otrzymanie statusu uzdrowiska. W celu rozszerzenia działalności leczniczej mogą dodatkowo sprowadzać kopaliny lecznicze z innych uzdrowisk.

   Dopuszczenie możliwości zastosowania borowin do udzielania świadczeń w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zostało poprzedzone szeregiem badań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 565).

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) został uchylony przez art. 11 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451) z dniem 1 maja 2011 r. Wobec powyższego ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w obecnym kształcie nie traktuje kopalin wydobywczych jako produktów leczniczych. Z uwagi na powyższe borowina sprzedawana przez firmę Uzdrowisko Połczyn SA (posiadającą koncesję na jej wydobywanie) nie podlega rejestracji jako produkt leczniczy i nie jest wymagane pozwolenie dopuszczające ją do obrotu.

   Reasumując, wyłącznie nieprzetworzony torf leczniczy oferowany przez uzdrowiska posiadające świadectwa potwierdzające jego właściwości lecznicze może być sprzedawany innym uzdrowiskom w celu poszerzenia świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego realizowanych przez działające na ich terenie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

   Kwestia sprzedaży naturalnych i przetworzonych surowców leczniczych, w tym plastrów borowinowych, innym podmiotom oraz osobom prywatnym nie podlega zapisom ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.), gdyż reguluje wyłącznie użycie surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

   Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe używanie jako naturalnego surowca leczniczego borowiny z innych terenów niż obszary posiadające status uzdrowiska.

   Dla informacji podaję, iż gmina Czarny Dunajec czyni starania o uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, przez co borowina znajdująca się na jej obszarze będzie posiadała możliwość uzyskania wymaganego świadectwa o jej leczniczym charakterze, a tym samym być kupowana i używana w innych uzdrowiskach.

   Reasumując, zarządzenie prezesa NFZ dotyczące surowców leczniczych oparte jest na zapisach ustawy ˝uzdrowiskowej˝ i nie posiada znamion korupcyjnych.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Sławomir Neumann

   Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.