Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 6 listopada 2013 r., znak: SPS-023-22243/13, przekazującego interpelację posłanki Anny Paluch w sprawie nieujęcia w projekcie budżetu państwa na 2014 r. środków na wsparcie polskich ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europe Network (EEN) wspomagającej małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawiam poniższe stanowisko.

   Na wstępie należy poinformować, że środki na finansowanie programu wieloletniego pn. ˝Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013˝, w ramach którego finansowane są ośrodki europejskie sieci EEN, dotychczas planowane były w budżecie państwa w części 20: Gospodarka, dział 150: Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15012: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W obecnej chwili sieć EEN w Polsce jest finansowana ze środków Komisji Europejskiej w wysokości do 60%.

   W związku z działaniami podjętymi przez Komisję Europejską, mającymi na celu zapewnienie finansowania dla działalności sieci EEN w 2014 r. w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013 (Program CIP), przygotowany został projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia przedmiotowego programu wieloletniego, przedłużający jego działanie na 2014 r.

   Aktualnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. W gestii Rady Ministrów leży zatem przesądzenie, czy program ten będzie kontynuowany, przy czym w gestii ministra gospodarki, jako projektodawcy przedmiotowej uchwały, wskazanie źródeł jego finansowania. W ocenie ministra finansów przedwczesne jest zatem twierdzenie o braku wsparcia dla polskich ośrodków europejskiej sieci EEN w 2014 r.

   Jednocześnie chciałabym jednoznacznie potwierdzić, iż przedsiębiorczość traktowana jest niezmiennie przez ministra finansów jako główny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kluczowy warunek osiągnięcia konkurencyjności gospodarki. Istotne znaczenie dla osiągnięcia tego celu mają działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in. poprzez tworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego. Dają temu wyraz działania rządu w pracach nad ustawami deregulacyjnymi, mającymi na celu zmniejszenie barier prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem tych prac jest przyjęcie szeregu regulacji z zakresu kompetencji ministra finansów zawartych w trzech ustawach deregulacyjnych oraz w założeniach do projektu czwartej ustawy deregulacyjnej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Hanna Majszczyk

   Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r.