Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   ˝Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji˝ oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe, bezpłatne usługi doradcze, które pomagają rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Ta działalność ułatwia przedsiębiorcom eksport swoich produktów, pozyskiwanie dotacji UE na unowocześnianie firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach tego programu utworzono sieć Enterprise Europę Network, której punkty świadczenia pomocy przedsiębiorcom są afiliowane przy różnych instytucjach, izbach przemysłowo-handlowych, uczelniach etc.

   W Małopolsce przez ostatnie dwa lata ośrodki działające w sieci EEN zorganizowały 14 misji gospodarczych i giełd kooperacyjnych, udzieliły przedsiębiorcom ponad 3 tys. porad, wprowadziły do sieciowej bazy ofert gospodarczych i technologicznych ok. 150 profili firm z regionu, organizowały szkolenia, seminaria i konferencje. Efektem tych działań jest m.in. pozyskanie przez kilkadziesiąt firm z Małopolski partnerów biznesowych lub wsparcia z unijnych i międzynarodowych programów, a w konsekwencji sfinansowanie przez te firmy działalności innowacyjnej i rozwojowej. Takie działania przynoszą wymierne efekty i wspierają przedsiębiorców.

   Doświadczenie kilku ostatnich lat korzystania z unijnych programów na wspomaganie rynku pracy uczy, że środki kierowane do urzędów pracy na przekwalifikowanie bezrobotnych nie przynoszą zadowalających rezultatów. Z pieniędzy tych korzystają głównie firmy szkolące bezrobotnych. Osoby pozostające bez pracy w przeważającej większości dalej nie mogą jej znaleźć mimo nabycia nowych kwalifikacji. Te nietrafione działania są w istocie marnowaniem środków publicznych. Odpowiedzialne władze państwowe powinny zatem zintensyfikować działania wspomagające przedsiębiorców, bo to oni tworzą nowe miejsca pracy.

   W sytuacji narastającego bezrobocia tym mocniej dziwi zamiar pozbawienia przedsiębiorców wsparcia, które ułatwia konkurowanie z innymi firmami na rynkach europejskich, wspiera wysiłki proeksportowe i proinnowacyjne polskich przedsiębiorstw.

   Proszę zatem Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

   1. Dlaczego w projekcie budżetu państwa na rok 2014 nie zostały ujęte środki na wsparcie polskich ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europę Network?

   2. Czy Pan Minister ma świadomość, że pozbawienie polskich ośrodków sieci EEN wsparcia ze środków budżetowych będzie skutkowało koniecznością zerwania przez nie umowy z Komisją Europejską i zwrotu zaliczki na rok 2014 z odsetkami?

   3. Dlaczego rząd chce pozbawić środków przedsięwzięcie współfinansowane w 60% przez Komisję Europejską? Czy rząd planuje kontynuację - a jeżeli tak, to w jakiej formie - programu wieloletniego pod nazwą ˝Udział Polski w 'Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji' w latach 2008-2013˝, z którego dotychczas pochodziło krajowe finansowanie doradztwa i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw?

   Poseł Anna Paluch

   Warszawa, dnia 29 października 2013 r.