Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację posłów Klubu Parlamentarnego PiS Marka Polaka, Anny Paluch, Jadwigi Wiśniewskiej i Michała Wojtkiewicza otrzymaną przy piśmie marszałka Sejmu RP z dnia 11 września br., znak: SPS-023-20657/13, uprzejmie informuję, że nie przewiduje się zaostrzenia w najbliższym czasie kryteriów obejmowania strefami nowych terenów. Ostatnie zalecenie Rady Ministrów, z dnia 23 lipca br., dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych zobowiązuje ministra gospodarki do przedstawienia ˝propozycji zmian preferencji dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych, szczególnie pod kątem ich maksymalizacji do roku 2016 oraz obniżenia po roku 2016˝.

   Opracowany przez ministra gospodarki dokument pn.: Propozycja działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów, został przekazany do rozpatrzenia komitetowi Rady Ministrów w dniu 16 września br. Proponuje się w nim m.in. złagodzenie warunków obejmowania strefą gruntu prywatnego z kryterium stopy bezrobocia - dla powiatów o stopie bezrobocia niższej lub równej średniej krajowej o 20%, dla pozostałych - o 30%. Obniżenie warunków ww. kryterium wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477, oraz z 2010 r. Nr 15, poz. 79). Jeśli Rada Ministrów zaakceptuje tę propozycję, niezwłocznie rozpoczniemy proces legislacyjny nowelizacji ww. rozporządzenia.

   Z informacji uzyskanych od zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi wynika, że w ostatnim okresie zainteresowanie realizacją nowych inwestycji w strefach zgłosiło ok. 100 przedsiębiorców deklarujących utworzenie ponad 5000 nowych miejsc pracy. Obserwowany obecnie wzrost zainteresowania strefami wynika zapewne z tego, że już od lipca 2014 r. zasady udzielania pomocy publicznej obowiązujące w krajach UE w latach 2014-2020 będą znacznie mniej atrakcyjne. Można zatem się spodziewać, że po wejściu w życie nowych zasad nastąpi okresowy spadek inicjatyw inwestycyjnych.

   Planowana nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ma głównie na celu doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów, co z punktu widzenia regionu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój nowych inwestycji. Jedynie propozycja poszerzenia zakresu działania spółek zarządzających o zagadnienia związane z dostosowaniem programów edukacyjnych do potrzeb inwestorów może podnieść efektywność inwestycyjną stref. Istotną regulacją dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane do dnia 3 sierpnia 2008 r., przewidzianą w ramach procedowanych założeń, będzie ujednolicenie zasad zmiany zezwolenia. Proponujemy, aby możliwość obniżenia liczby nowych miejsc pracy o nie więcej niż 20% wielkości bazowej, odnosząca się obecnie do zezwoleń wydanych po dniu 3 sierpnia 2008 r., dotyczyła również przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed tą datą.

   Reasumując, nie tylko nie zakłada się pogorszenia warunków funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ale proponuje działania, które ułatwią dostęp do instrumentu SSE i pozwolą zintensyfikować napływ nowych inwestycji w najbliższej przyszłości.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Ilona Antoniszyn-Klik

   Warszawa, dnia 30 września 2013 r.